top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate Potter Illustratie

 

1. SCHETSFASE EN DEADLINE

a) Bij aanvang van de opdracht wordt overeengekomen hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) termijnen, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg en deze worden vastgelegd.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdige feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen van uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertragingen opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, kan veranderingen van de deadline plannen.

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT

a) Bij meerwerk van uitloop tien gevolgen van wijziging van de opdracht van wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

3. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

4. NAAMSVERMELDING

De naam van de illustrator moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

5. MONDELINGE TOEZEGGING

Mondelinge toezeggingen door, dan wel overeenkomsten van overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daar onder, binden opdrachtnemer niet dan deze afspraken, toezeggingen van overeenkomsten door een gemachtigde van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd .

6. PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangegeven op de specificatie.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a) Voor alle directe schade van opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.     b) Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertragingen in de normale gang van zaken, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, investeringen opzet van grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.                    

c) Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.                   d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen tijdens het vervoer van tijdens verzending per post, opbrengst van het vervoer van de verzending geschiedt door van namens opdrachtgever, opdrachtnemer van derden.  e) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstenen.
 

8. AUTEURSRECHT

a) Mits anders overeengekomen, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
b) De opdrachtgever verkrijgt, anders overeengekomen, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de overeengekomen uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotie materiaal, DVD's, digitale uitgave enz.
c) Mocht de opdrachtgever de vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt vergoeding eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een voor spreken.

6. EIGENDOMSRECHT

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is de originele originelen van de illustrator.

7. EXCLUSIVITEIT

De illustrator verwerking dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders overeengekomen of in overleg.

8. BETALING

Betalingen geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

9. NATTE DBA

Renate Potter werkt onder de volgende modelovereenkomsten:


-Modelovereenkomst illustratoren van kinderboeken (Nederlands Uitgeversverbond) - 7 juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.
-Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer 90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst.
                    

-Modelovereenkomst illustratoren van kaartjes, posters,custom made kinder kunstwerken, geboortekaartjes, tegels en telefoonhoesjes (Nederlands Uitgeversverbond) – 7 Juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.
 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar deze overeenkomst zullen worden door de beslissing rechter te Amsterdam.

Neem voor vragen over bovenstaande gerust contact op.

Knop
bottom of page